Právní prohlášení

Podmínky užití webových stránek

Přístup k webovým stránkám www.dicompass.cz a jejich používání se řídí těmito Podmínkami. Užitím webových stránek www.dicompass.cz (dále jen „Stránky"), tzn. vstupem Uživatele na Stránky a využíváním služeb poskytovaných na Stránkách vyjadřujete, jakožto Uživatel Stránek (dále jen „Uživatel“), svůj souhlas s těmito Podmínkami užití Stránek (dále jen „Podmínky").

Stránky jsou provozovány společností Medoro s.r.o., IČ: 26002612, se sídlem Štrossova 567, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn. C 19430 (dále jen „Provozovatel“).

Podmínky je oprávněn měnit či doplňovat pouze Provozovatel. Provozovatel Stránek si vyhrazuje právo uvedené Podmínky na Stránkách kdykoliv změnit zejména formou jejich aktualizace, doplnění či odstranění. K podstatným změnám Podmínek, obsahu Stránek a ke změnám jejich používání bude vždy připojeno datum účinnosti takové změny. Jakékoliv používání Stránek Uživatelem po provedení uvedené změny znamená souhlas se změněnými Podmínkami.

Charakter Stránek je čistě informativní. Provozovatel neposkytuje Uživatelům jakékoliv záruky – výslovné či implicitní – že se na Stránkách nevyskytují vady nebo že nedojde k přerušení provozu, výpadkům nebo nedostupnosti Stránek. Provozovatel neodpovídá za jakoukoliv újmu vzniklou používáním těchto Stránek Uživateli či třetí osobě v důsledku informací v ní obsažených nebo v důsledku porušení Podmínek. Provozovatel neodpovídá za nesprávné či neodborné použití či interpretaci na Stránkách publikovaných informací.

Autorská práva

Obsahem Stránek jsou informace určené pro širokou veřejnost, není-li uvedeno jinak. Obsahem Stránek jsou zejména odborné články, informace o odborných akcích a odkazy na jiné odborné stránky či organizace. Stránky jsou databází ve smyslu ust. § 88 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Autorský zákon"). Veškeré nakládání s autorskými právy se řídí Autorským zákonem. Autorská práva k informacím, článkům a dalším prvkům obsahu Stránek náležejí jejich autorům či vykonavatelům takovýchto autorských práv a pořizovateli databáze ve smyslu ustanovení § 88 a násl. Autorského zákona. Bez souhlasu Provozovatele není dovoleno užívat Stránky včetně jejich jednotlivých částí jinak než pro vlastní potřebu Uživatele.

Dotazy a připomínky, které Uživatel vznese a zadá prostřednictvím Stránek, nejsou s ohledem na charakter Stránek považovány za důvěrné a Provozovatel má právo je publikovat a nakládat s nimi podle svého uvážení.

Reklamní sdělení

Reklamní informace v jakýchkoliv zákonných formách jsou viditelně odlišeny od nereklamního obsahu stránek a jsou plně v souladu se zákonem č. č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Ochrana osobních údajů

Provozovatel Stránek prohlašuje, že veškeré osobní údaje poskytnuté Uživatelem Provozovateli Stránek prostřednictvím Stránek jsou považovány za důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a dalšími právními předpisy upravující ochranu osobních údajů (dále společně jen „ZoOÚ“).

Za osobní údaje je považován jakýkoli údaj, který vede k identifikaci subjektu údajů. Citlivými údaji se rozumí informace o Uživateli, vypovídající o národnostním, rasovém nebo etnickém původu, politických postojích, členství v odborových organizacích, náboženství a filozofickém přesvědčení, odsouzení za trestný čin, zdravotním stavu a sexuálním životě subjektu údajů a genetický údaj subjektu údajů, nebo jakýkoli biometrický údaj, který umožňuje přímou identifikaci nebo autentizaci subjektu údajů. Vstupem a používáním Stránek dochází k zpracovávání osobních údajů Provozovatelem, a to na základě plnění smlouvy. Zásady zpracování osobních údajů Provozovatele jsou k nalezení zde.

Uživatel bere na vědomí, že Provozovatel je oprávněn zpracovávat, shromažďovat a sledovat osobní údaje jednotlivých Uživatelů nebo osobní údaje poskytnuté či zadané Uživatelem při užívání Stránek (zejména adresné a popisné údaje) za účelem poskytování plnění smlouvy, pro statistické účely, přímý marketing, jakož i pro zasílání obchodního sdělení.

Uživatel bere na vědomí, že Provozovatel může zpracovávat anonymizované údaje získané v souvislosti užíváním Stránek za účelem zveřejnění registračních a statistických údajů Provozovatelem využít je pro další rozvoj a provoz poskytovaných služeb.

Šifrování SSL

Veškeré Vámi poskytované osobní údaje budou před přemístěním na naše servery šifrovány protokolem SSL (Secure Sockets Layer), jež patří k nejmodernější bezpečnostní technologii současnosti pro bezpečný přenos dat na internetu.

Používání Cookies

Cookies jsou využívány proto, aby byla Vaše návštěva Stránek příjemnější a efektivnější. Cookies jsou malé textové soubory vytvořené v počítači při prohlížení Stránek. Cookies obsahují pouze informace a nemohou být naprogramovány, neobsahují malware a nelze je použít k získání vašich osobních údajů. Většina Cookies Provozovatele jsou aktivní pouze po dobu, kdy Uživatel prochází Stránky, a z počítače budou odstraněny v okamžiku zavření okna prohlížeče. Provozovatel Stránek využívá i takzvané trvalé soubory Cookies, jež mu umožňují rozpoznat počítač (IP adresu) Uživatele při opětovné návštěvě Stránek. Používáním Stránek souhlasíte s použitím souborů Cookies.

 

Tyto Podmínky nabývají účinnosti dne 01. dubna 2020